Đã có kết quả thi ngày 29/08/2020; Để tra cứu vui lòng:

Nhập "Identity Number"